TECH SHEET FIFTY-FIVE CEILING | TECH SHEET FIFTY-FIVE CEILING